Άρθρα

 API Εισαγωγή

API IntroductionThe Domains Reseller API allows you to interact with our system programmatically...

 API Ενέργειες

RegisterDomain: This command is used to send a Register command to the registrar.Request...

 Παράδειγμα κώδικα (PHP)

<?php $data = array( "action" => "RegisterDomain", "token" =>...