Προστασία των καταναλωτών

Ν.2251/1994
Προστασία του Καταναλωτή
Άρθρο 1
Γενικές διατάξεις
1.Η Πολιτεία µεριµνά για τα συµφέροντα των καταναλωτών.
2. Η Πολιτεία µεριµνά ιδίως για:
α) την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών,
β) τα οικονοµικά τους συµφέροντα,
γ) την οργάνωσή τους σε ενώσεις καταναλωτών,
δ) το δικαίωµα ακρόασής τους σε θέµατα που τους αφορούν και
ε) την πληροφόρηση και επιµόρφωσή τους σε καταναλωτικά θέµατα.
3. Οι διατάξεις που προστατεύουν τους καταναλωτές ισχύουν τόσο στον
ιδιωτικό τοµέα όσο και για τις επιχειρήσεις οποιασδήποτε µορφής του
δηµοσίου τοµέα και των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης.
4. Κατά την έννοια αυτού του νόµου:
α) Καταναλωτής είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για το οποίο
προορίζονται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά ή
το οποίο κάνει χρήση τέτοιων προϊόντων ή υπηρεσιών, εφόσον αποτελεί τον
τελικό αποδέκτη τους. Καταναλωτής είναι και κάθε αποδέκτης του
διαφηµιστικού µηνύµατος.
β) Προµηθευτής είναι κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο που, κατά την άσκηση
της επαγγελµαικής ή επιχειρηµατικής του δραστηριότητας, προµηθεύει
προϊόντα ή παρέχει υπηρεσίες στον καταναλωτή. Προµηθευτής είναι και ο
διαφηµιζόµενος. Προµηθευτής είναι επίσης και ο παραγωγός ως προς την
ευθύνη του για ελαττωµατικά προϊόντα.
Άρθρο 2
1.Οροι που έχουν διαπιστωθεί εκ των προτέρων για απροσδιόριστο αριθµό
µελλοντικών συµβάσεων (γενικοί όροι των συναλλαγών) δεν δεσµεύουν τον
καταναλωτή, αν κατά την κατάρτιση της σύµβασής τους αγνοούσε ανυπαιτίως
και ο προµηθευτής δεν του υπέδειξε την ύπαρξή τους ή του στέρησε τη
δυνατότητα να λάβει πραγµατική γνώση του περιεχοµένου τους.
2. Οι γενικοί όροι συµβάσεων και παρεπόµενων συµφωνιών, που
καταρτίζονται στην Ελλάδα, διατυπώνονται στην ελληνική γλώσσα.
Εξαιρούνται οι γενικοί όροι των διεθνών συναλλαγών.
3. Έντυποι γενικοί όροι συναλλαγών εκτυπώνονται ευανάγνωστα σε εµφανές
µέρος του εγγράφου της σύµβασης.
4. Όροι που συµφωνήθηκαν ύστερα από διαπραγµάτευση µεταξύ των
συµβαλλοµένων (ειδικοί όροι) είναι επικρατέστεροι από τους αντίστοιχους
γενικούς όρους.
5. Κατά την ερµηνεία των γενικών όρων συναλλαγών λαµβάνεται υπόψη η
ανάγκη προστασίας του καταναλωτικού κοινού. Γενικοί όροι συναλλαγών που
διατυπώθηκαν µονοµερώς από τον προµηθευτή ή από τρίτο για λογαριασµό
του προµηθευτή, σε περίπτωση αµφιβολίας ερµηνεύονται υπέρ του
καταναλωτή.
"Ειδικά, όταν ελέγχεται το περιεχόµενο του γενικού όρου συναλλαγών στο
πλαίσιο των διαδικασιών της παρ. 9 του άρθρου 10 (συλλογική δικαστική
προστασία) και της παρ. 3 του άρθρου 14 του παρόντος νόµου προτιµάται η
δυσµενέστερη για τον καταναλωτή ερµηνευτική εκδοχή, εφόσον αυτή οδηγεί
σε απαγόρευση διατύπωσης και χρήσης του σχετικού όρου».
«6. Γενικοί όροι συναλλαγών που έχουν ως αποτέλεσµα τη διατάραξη της
ισορροπίας των δικαιωµάτων και υποχρεώσεων των συµβαλλοµένων σε βάρος
του καταναλωτή απαγορεύονται και είναι άκυροι. Ο καταχρηστικός
χαρακτήρας γενικού όρου ενσωµατωµένου σε σύµβαση κρίνεται αφού
ληφθούν υπόψη η φύση των αγαθών ή υπηρεσιών που αφορά η σύµβαση, ο
σκοπός της, το σύνολο των ειδικών συνθηκών κατά τη σύναψή της και όλες
οι υπόλοιπες ρήτρες της σύµβασης ή άλλης σύµβασης από την οποία αυτή
εξαρτάται».
7. «Σε κάθε περίπτωση καταχρηστικοί είναι ιδίως οι όροι που:».
α) παρέχουν στον προµηθευτή, χωρίς εύλογη αιτία, υπερβολικά µεγάλη
προθεσµία αποδοχής της πρότασης του καταναλωτή για σύναψη σύµβασης,
β) περιορίζουν τις ανειληµµένες συµβατικές υποχρεώσεις και ευθύνες των
προµηθευτών,
γ) προβλέπουν προθεσµία καταγγελίας της σύµβασης υπερβολικά σύντοµη για
τον καταναλωτή ή υπερβολικά µακρά για τον προµηθευτή,
δ) συνεπάγονται την παράταση ή ανανέωση της σύµβασης για χρονικό
διάστηµα υπερβολικά µακρό, αν ο καταναλωτής δεν την καταγγείλει σε
ορισµένο χρόνο,
ε) επιφυλάσσουν στον προµηθευτή το δικαίωµα µονοµερούς τροποποίησης ή
λύσης της σύµβασης χωρίς ορισµένο ειδικό και σπουδαίο λόγο,
στ) επιτρέπουν στον προµηθευτή να καταγγείλει σύµβαση αόριστης
διάρκειας χωρίς εύλογη προθεσµία,
ζ) επιφυλάσσουν στον προµηθευτή το δικαίωµα να κρίνει µονοµερώς αν η
παροχή του είναι σύµφωνη µε τη σύµβαση,
η) επιφυλάσσουν στον προµηθευτή το απεριόρισο δικαίωµα να ορίζει
µονοµερώς το χρόνο εκπλήρωσης της παροχής του,
θ) ορίζουν ότι η παροχή δεν είναι υποχρεωτικό να ανταποκρίνεται στις
ουσιώδεις για τον καταναλωτή προδιαγραφές, στο δείγµα, στις ανάγκες της
ειδικής χρήσης, για την οποία την προορίζει ο καταναλωτής και την οποία
αποδέχεται ο προµηθευτής ή στο συνηθισµένο προορισµό της,
ι) επιτρέπουν στον προµηθευτή να µην εκτελέσει τις υποχρεώσεις του
χωρίς σπουδαίο λόγο,
ια) χωρίς σπουδαίο λόγο αφήνουν το τίµηµα αόριστο και δεν επιτρέπουν
τον προσδιορισµό του µε κριτήρια ειδικά καθορισµένα στη σύµβαση και
εύλογα για τον καταναλωτή,
ιβ) περιορίζουν την ευθύνη του προµηθευτή για κρυµµένα ελαττώµατα του
πράγµατος,
ιγ) αποκλείουν ή περιορίζουν υπέρµετρα την ευθύνη του προµηθευτή,
ιδ) προβλέπουν τη µετακύληση της ευθύνης του πωλητή, ή του εισαγωγέα
αποκλειστικά στον παραγωγό του αγαθού ή σε άλλον,
ιε) περιορίζουν την υποχρέωση του προµηθευτή να τηρεί τις υποχρεώσεις
που έχουν αναλάβει οι εντολοδόχοι του ή εξαρτούν την εκπλήρωση των
υποχρεώσεών του από την τήρηση ειδικής τυπικής διαδικασίας,
ιστ) επιτρέπουν στον προµηθευτή να καταγγέλλει τη σύµβαση κατά την
κρίση του, αν η ίδια ευχέρεια δεν αναγνωρίζεται στον καταναλωτή, ή να
παρακρατεί τα ποσά που έχουν καταβληθεί για παροχές που δεν έχουν ακόµη
εκτελεσθεί από αυτόν, όταν τη σύµβαση καταγγέλλει ο ίδιος,
ιζ) συνεπάγονται παραίτηση του καταναλωτή από τα δικαιώµατά τους σε
περίπτωση µη εκπλήρωσης ή πληµµελούς εκπλήρωσης της παροχής του
προµηθευτή, ακόµη και αν τον προµηθευτή βαρύνει πταίσµα,
ιη) εµποδίζουν τον καταναλωτή να υπαναχωρήσει (από τη σύµβαση), όταν η
αύξηση του τιµήµατος σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης είναι
υπερβολική γι' αυτόν,
ιθ) αποκλείουν ή περιορίζουν τη νόµιµη ευχέρεια του καταναλωτή να µην
εκτελέσει τη σύµβαση,
κ) απαγορεύουν στον καταναλωτή να επισχέσει εν όλω ή εν µέρει την
καταβολή του τιµήµατος, όταν ο προµηθευτής δεν εκπληρώνει τις
υποχρεώσεις του,
κα) επιβάλλουν στον καταναλωτή που πιστώθηκε µε το τίµηµα των αγαθών ή
υπηρεσιών να εκδώσει µεταχρονολογηµένη επιταγή,
κβ) συνεπάγονται παραίτηση του καταναλωτή από τις ενστάσεις του κατά
τρίτου που διαδέχεται τον προµηθευτή στη σχέση µε τον καταναλωτή,
κγ) απαγορεύουν στον καταναλωτή να προτείνει σε συµψηφισµό προς
υποχρεώσεις του από τη σύµβαση οµοειδείς απαιτήσεις του κατά του
προµηθευτή,
κδ) βεβαιώνουν ότι ο καταναλωτής γνωρίζει ορισµένους όρους της σύµβασης
ή την κατάσταση των προµηθευοµένων πραγµάτων ή την ποιότητα των
υπηρεσιών, ενώ πραγµατικά τα αγνοεί,
κε) υποχρεώνουν τον καταναλωτή να προκαταβάλει υπερβολικά µεγάλο µέρος
του τιµήµατος πριν αρχίσει η εκτέλεση της σύµβασης από τον προµηθευτή,
µολονότι ο προµηθευτής δεν ανέλαβε την υποχρέωση να εκτελέσει
παραγγελία του καταναλωτή µε βάση συγκεκριµένες προδιαγραφές ή
χαρακτηριστικά, ούτε η παροχή του προµηθευτή συνιστάται σε υπηρεσίες µε
κράτηση,
κστ) επιτρέπουν στον προµηθευτή να απαιτήσει από τον καταναλωτή
υπέρµετρες εγγυήσεις,
κζ) αναστρέφουν το βάρος της απόδειξης σε βάρος του καταναλωτή ή
περιορίζουν υπέρµετρα τα αποδεικτικά του µέσα,
κη) περιορίζουν υπέρµετρα την προθεσµία, µέσα στην οποία ο καταναλωτής
οφείλει να υποβάλει στον προµηθευτή τα παράπονα ή να εγείρει τις
αξιώσεις του κατά του προµηθευτή,
κθ) αναθέτουν στον προµηθευτή χωρίς σπουδαίο λόγο την αποκλειστικότητα
της συντήρησης και των επισκευών του πράγµατος και της προµήθειας των
ανταλλακτικών,
λ) επιβάλλουν στον καταναλωτή, σε περίπτωση µη εκπλήρωσης της παροχής
του, υπέρµετρη οικονοµική επιβάρυνση, ή
λα) αποκλείουν την υπαγωγή των διαφορών από σύµβαση στο φυσικό τους
δικαστή µε την πρόβλεψη αποκλειστικής αλλοδαπής δικαιοδοσίας ή
διαιτησίας.
8. Ο προµηθευτής δεν µπορεί να επικαλεσθεί την ακυρότητα ολόκληρης της
σύµβασης, για το λόγο ότι ένας ή περισσότεροι γενικοί όροι είναι άκυροι
ως καταχρηστικοί.
«9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρµόζονται σε κάθε περίπτωση όταν
η σύµβαση µεταξύ προµηθευτή και καταναλωτή συνδέεται στενά µε την
Ελλάδα ή άλλη χώρα του Ε.Ο.Χ., ανεξάρτητα από τη συµβατική επιλογή
δικαίου χώρας εκτός Ε.Ο.Χ.».
«10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρµόζονται και για κάθε όρο
σύµβασης που δεν αποτέλεσε αντικείµενο ατοµικής διαπραγµάτευσης.
Θεωρείται ότι ο όρος δεν αποτέλεσε αντικείµενο ατοµικής
διαπραγµάτευσης, όταν ο καταναλωτής δεν µπόρεσε να επηρεάσει το
περιεχόµενό του. Το γεγονός ότι για ορισµένα στοιχεία κάποιου όρου ή
για έναν µεµονωµένο όρο υπήρξε ατοµική διαπραγµάτευση δεν αποκλείει
την εφαρµογή του παρόντος άρθρου στο υπόλοιπο της σύµβασης, εάν από το
σύνολο των περιστάσεων προκύπτει ότι πρόκειται για σύµβαση προσχώρησης.
Το βάρος απόδειξης ότι υπήρξε ατοµική διαπραγµάτευση φέρει ο
προµηθευτής».
Άρθρο 3
Συµβάσεις εκτός εµπορικού καταστήµατος
1.Συµβάσεις παροχής αγαθών ή υπηρεσιών, που καταρτίζονται µε
πρωτοβουλία του προµηθευτή χωρίς ρητή πρόσκληση από τον καταναλωτή ή µε
επίσκεψη του προµηθευτή στον τόπο κατοικίας, διαµονής ή εργασίας του
καταναλωτή ή σε χώρο επιλογής του προµηθευτή έξω από το εµπορικό
κατάστηµά του, είναι άκυρες υπέρ του καταναλωτή, αν δεν καταρτισθούν µε
έγγραφο στο οποίο να αναφέρονται:
α) το όνοµα ή η επωνυµία και η πλήρης διεύθυνση του προµηθευτή και
αυτού που συµβάλλεται στο όνοµα και για λογαριασµό του προµηθευτή. Η
µνεία αριθµού ταχυδροµικής θυρίδας δεν αρκεί,
β) η χρονολογία και η πλήρης διεύθυνση του τόπου κατάρτισης της
σύµβασης,
γ) η περιγραφή της φύσης και των χαρακτηριστικών των εµπορευµάτων ή
υπηρεσιών,
δ) οι όροι εκτέλεσης της σύµβασης και ιδίως ο τόπος και ο χρόνος
παράδοσης των εµπορευµάτων ή παροχής των υπηρεσιών,
ε) η ολική επιβάρυνση του καταναλωτή και οι όροι πληρωµής και ιδίως, σε
περίπτωση πίστωσης του τιµήµατος ή πληρωµής µε δόσεις, το πραγµατικό
επιτόκιο και το επιτρεπόµενο ανώτατο όριο επιτοκίου και
στ) το κατά την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου δικαίωµα υπαναχώρησης
και, σε χωριστό έντυπο, υπόδειγµα δήλωσης υπαναχώρησης του καταναλωτή
από τη σύµβαση.
2. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου εφαρµόζονται και όταν η
σύµβαση καταρτίστηκε έπειτα από ρητή πρόσκληση του προµηθευτή από τον
καταναλωτή, έχει όµως αντικείµενο προϊόντα άλλα από εκείνα για τα οποία
έγινε η πρόσκληση, εκτός αν ο καταναλωτής γνώριζε ή ώφειλε να γνωρίζει
ότι και τα άλλα αυτά προϊόντα περιλαµβάνονται στις εµπορικές
δραστηριότητες του προµηθευτή ή αν τα προϊόντα αυτά σχετίζονται άµεσα
µε τα προϊόντα για τα οποία έγινε η πρόσκληση.
3. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρµόζονται και όταν ο καταναλωτής
έχει υποβάλει προφορικά (πρόταση για κατάρτιση σύµβασης) υπό συνθήκες
όµοιες µε εκείνες των προηγούµενων παραγράφων, ακόµη και αν δεν
δεσµεύεται από την προσφορά του µέχρι την αποδοχή της από τον
προµηθευτή.
4. Στις περιπτώσεις των προηγούµενων παραγράφων, ο καταναλωτής έχει
δικαίωµα υπαναχώρησης, που ασκείται µε συστηµένη επιστολή µέσα σε δέκα
(10) εργάσιµες ηµέρες από την παραλαβή του εγγράφου της σύµβασης ή από
την τυχόν µεταγενέστερη παραλαβή του προϊόντος, εκτός αν στη σύµβαση
προβλέπεται µακρότερη προθεσµία. Παραίτηση από το δικαίωµα αυτό είναι
άκυρη.
5. Απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή µέρους του τιµήµατος, ακόµη και µε
µορφή αρραβώνα, εγγυοδοσίας, έκδοσης ή αποδοχής αξιογράφων ή µε άλλη
µορφή κατά τη διάρκεια της προθεσµίας της προηγούµενης παραγράφου.
6. Ο καταναλωτής δεν έχει υποχρέωση φύλαξης ή επιστροφής του προϊόντος
που του έστειλε ο προµηθευτή για δοκιµή ή εξέταση ή ως δείγµα, εκτός αν
το ζήτησε ο ίδιος ή αν συµφωνήθηκε διαφορετικά.
7. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρµόζονται:
α) Στις πωλήσεις µικροπωλητών χωρίς µόνιµη εγκατάσταση.
β) Στις συµβάσεις για την κατασκευή, πώληση ή µίσθωση ακινήτων και στις
συµβάσεις που αφορούν άλλα δικαιώµατα σχετικά µε ακίνητα. Εν τούτοις οι
συµβάσεις προµήθειας αγαθών για την ενσωµάτωσή τους σε ακίνητα ή οι
συµβάσεις για την επισκευή ακινήτων εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των
διατάξεων αυτού του άρθρου.
γ) Στις συµβάσεις για την προµήθεια τροφίµων, ποτών ή άλλων αγαθών, που
προορίζονται για την τρέχουσα οικιακή κατανάλωση και τα οποία
παραδίδουν κατ' οίκον διανοµείς σε τακτά ή συχνά διαστήµατα.
δ) Στις συµβάσεις για την προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών, εφόσον
πληρούνται οι ακόλουθοι όροι:
ι) η σύµβαση συνάπτεται βάσει καταλόγου του προµηθευτή, τον οποίο ο
καταναλωτής είχε την ευκαιρία να συµβουλευθεί χωρίς να είναι παρών ο
αντιπρόσωπος του προµηθευτη,
ιι) προβλέπεται η εξακολούθηση της επαφής ανάµεσα στον αντιπρόσωπο του
προµηθευτή και στον καταναλωτή όσον αφορά τη συγκεκριµένη ή άλλη
µεταγενέστερη συναλλαγή, και
ιιι) τόσο ο κατάλογος όσο και σύµβαση πληροφορούν τον καταναλωτή ότι
έχει δικαίωµα να επιστρέψει τα αγαθά στον προµηθευτή µέσα σε χρονικό
διάστηµα όχι µικρότερο των δέκα (10) ηµερών από την παραλαβή τους ή να
λύσει τη σύµβαση µέσα σε αυτό το χρονικό διάστηµα, χωρίς να αναλαµβάνει
οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση, εκτός από µια εύλογη φροντίδα για τα αγαθά
αυτά.
ε) Στις ασφαλιστικές συµβάσεις, και
στ) Στις συµβάσεις µε αντικείµενο κινητές αξίες.
Άρθρο 4
Σύµβαση από απόσταση
"1. Σύµβαση από απόσταση, µε την έννοια αυτού του άρθρου, είναι κάθε
σύµβαση που αφορά αγαθό ή υπηρεσία και συνάπτεται στο πλαίσιο ενός
συστήµατος προµήθειας αγαθών ή παροχής υπηρεσιών από απόσταση, που
οργανώνεται από τον προµηθευτή χωρίς ταυτόχρονη φυσική παρουσία του
προµηθευτή και του καταναλωτή, µε τη χρησιµοποίηση τεχνικής
επικοινωνίας από απόσταση για τη διαβίβαση της πρότασης για σύναψη της
σύµβασης και της αποδοχής. Μέσα τεχνικής επικοινωνίας από απόσταση, µε
την έννοια του άρθρου αυτού, είναι ιδίως τα έντυπα χωρίς παραλήπτη, τα
έντυπα µε παραλήπτη, οι τυποποιηµένες επιστολές, τα διαφηµιστικά έντυπα
µε στέλεχος παραγγελίας, οι κατάλογοι, το τηλέφωνο µε ή χωρίς ανθρώπινη
παρέµβαση, το ραδιόφωνο, το εικονοτηλέφωνο, το βιντεοτέξτ
(µικροϋπολογιστής και τηλεοπτική οθόνη) µε πληκτρολόγιο ή οθόνη
αµφίδροµης επικοινωνίας, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, η τηλεοµοιοτυπία
και η τηλεόραση.
2. Σύµβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν πριν από τη
σύναψη σύµβασης ο καταναλωτής δεν ενηµερώθηκε µε τα µέσα της
χρησιµοποιούµενης τεχνικής επικοινωνίας κατά τρόπο σαφή, τηρουµένων των
αρχών της καλής π(στης κατά τις εµπορικές συναλλαγές, για τα ακόλουθα
ιδίως στοιχεία:
α) την ταυτότητα του προµηθευτή,
β) τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του αγαθού ή της υπηρεσίας,
γ) την τιµή, την ποσότητα και τις δαπάνες µεταφοράς, καθώς και το φόρο
προστιθέµενης αξίας, εφόσον δεν περιλαµβάνεται στην τιµή,
δ) τον τρόπο πληρωµής, παράδοσης και εκτέλεσης,
ε) τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ή της τιµής,
στ) το δικαίωµα υπαναχώρησης,
ζ) το κόστος χρησιµοποίησης του µέσου επικοινωνίας από απόσταση, όταν
υπολογίζεται µε βάση άλλη εκτός των βασικών τιµολογίων, µε την
επιφύλαξη της παρ. 3του παρόντος άρθρου και
η) ελάχιστη διάρκεια ισχύος της σύµβασης στην περίπτωση συµβάσεων για
την προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών που επιτελείται διαρκώς ή περιοδικώς.
Στην περίπτωση τηλεφωνικών επικοινωνιών, η ταυτότητα του προµηθευτή και
ο εµπορικός σκοπός της κλήσης πρέπει να διευκρινίζονται σαφώς στην αρχή
οποιασδήποτε συζήτησης µε τον καταναλωτή".
3. Ο καταναλωτής δεν επιβαρύνεται µε τις δαπάνες της επικοινωνίας από
απόσταση για τη διαβίβαση της αποδοχής ή για την εκτέλεση της
υπηρεσίας, εκτός αν αυτό αναφέρεται σαφώς στην πρόταση για σύναψη
σύµβασης.
4. Απαγορεύεται να αποστέλλονται στον καταναλωτή αγαθά ή να παρέχονται
υπηρεσίες χωρίς προηγούµενη παραγγελία εκ µέρους του, όταν αυτός
καλείται να τα αποκτήσει έναντι πληρωµής ή να τα επιτρέψει, έστω και
χωρίς να καταβάλει τις δαπάνες αποστολής. Αν η αποστολή αυτή
πραγµατοποιηθεί, ο καταναλωτής έχει το δικαίωµα να διαθέσει το αγαθό ή
την υπηρεσία, κατά την κρίση του, χωρίς να οφείλει οποιοδήποτε τίµηµα,
εκτός αν η αποστολή οφείλεται σε προφανές λάθος, όποτε το θέτει, για
εύλογο χρόνο και εφόσον η φύση του αγαθού ή της υπηρεσίας το επιτρέπει,
στη διάθεση του προµηθευτή. Η παράλειψη απάντησης δεν ισοδυναµεί σε
καµία περίπτωση µε συναίνεση.
5. Οι διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου δεν εφαρµόζονται όταν ο
προµηθευτής αδυνατεί να παραδώσει το αγαθό ή να παράσχει την υπηρεσία
που του παραγγέλθηκε, προµηθεύει όµως ισοδύναµο αγαθό ή παρέχει
ισοδύναµη υπηρεσία της ίδιας ποσότητας και στην ίδια τιµή,
γνωστοποιώντας εγγράφως στον καταναλωτή, ότι µπορεί να επιτρέψει το
προϊόν ή την υπηρεσία υποκατάστασης, εάν δεν µείνει ικανοποιηµένος,
"και ότι τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν τον προµηθευτή". ∆εν
εµπίπτει στις διατάξεις της προηγούµενης παραγράφου και η αποστολή
δειγµάτων ή διαφηµιστικών δώρων.
6. Η χρησιµοποίηση των τεχνικών επικοινωνίας πρέπει να γίνεται κατά
τέτοιο τρόπο, ώστε να µην προσβάλλεται η ιδιωτική ζωή του καταναλωτή.
Απαγορεύεται χωρίς τη συναίνεση του καταναλωτή η χρησιµοποίηση τεχνικών
επικοινωνίας για την πρόταση σύναψης σύµβασης όπως τηλεφώνου αυτόµατης
κλήσης, τηλεοµοιοτυπίας (Φαξ), ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ή άλλου
ηλεκτρονικού µέσου επικοινωνίας.
7. Απαγορεύεται η είσπραξη όλου ή µέρους του τιµήµατος, ακόµη και µε
µορφή αρραβώνα, εγγύησης, έκδοσης ή αποδοχής αξιογράφων ή άλλη µορφή,
πριν από την παράδοση του προϊόντος ή την παροχή της υπηρεσίας.
8. Οταν δεν αναφέρεται προθεσµία εκτέλεσης στην πρόταση για σύναψη
σύµβασης, η παροχή οφείλεται το αργότερο τριάντα (3) ηµέρες µετά τη
λήψη της παραγγελίας από τον προµηθευτή.
"9. Η σύµβαση από απόσταση είναι άκυρη υπέρ του καταναλωτή, αν αυτός
δεν λάβει σε εύθετο χρόνο, κατά την εκτέλεση της σύµβασης και το
αργότερο κατά τη στιγµή της παράδοσης, όσον αφορά τα αγαθά, τα οποία
δεν πρόκειται να παραδοθούν σε τρίτους, γραπτά και στη γλώσσα που
χρησιµοποιήθηκε στην πρότασ

  • Email, SSL
  • 0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Related Articles

Πολιτική Απορρήτου

Ημερομηνία έναρξης ισχύος: 24 Μαΐου 2018Το MultiHost ("εμάς", "εμείς" ή "μας") λειτουργεί ο...

Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά σας στοιχεία φυλάσσονται με επιμέλεια από την Εταιρεία μας βάσει των διατάξεων της...

Cookies

Ένα cookie είναι απλά μια τεχνολογία για να θυμάσαι κάτι για σένα.Χωρίς cookies, ένας ιστότοπος...

Εγγύηση επιστροφής χρημάτων

Σε κάθε πακέτο φιλοξενίας ( hosting ) είτε πελάτη, είτε μεταπωλητής, η MultiHost παρέχει εγγύηση...