Παράδειγμα κώδικα (PHP)

<?php
$data = array(
  "action"		=> "RegisterDomain",
  "token"       => "AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha",
  "authemail"     => "test@exampledomain.com",
  "sld"		=> "domainexample",
  "tld"		=> "com",
  "regperiod"		=> 1,
  "nameserver1"    => "ns1.domainexample.com",
  "nameserver2"    => "ns2.domainexample.com",
  "nameserver3"    => "ns3.domainexample.com",
  "nameserver4"    => "ns4.domainexample.com",
  "nameserver5"    => "ns5.domainexample.com",
  "dnsmanagement"	=> 1,
  "emailforwarding"	=> 1,
  "idprotection"	=> 1,
  "firstname"     => "John",
  "lastname"     => "Doe",
  "companyname"	=> "Company Name",
  "address1"     => "Address 1",
  "address2"     => "Address 2",
  "city"		=> "City",
  "state"       => "ST",
  "country"      => "IT",
  "postcode"     => "12345",
  "phonenumber"	=> "4455677888990",
  "email"       => "user@domainexample.com",
  "adminfirstname"	=> "John",
  "adminlastname"	=> "Doe",
  "admincompanyname"	=> "Company Name",
  "adminaddress1"	=> "Address 1",
  "adminaddress2"	=> "Address 2",
  "admincity"		=> "City",
  "adminstate"	=> "ST",
  "admincountry"	=> "IT",
  "adminpostcode"	=> "12345",
  "adminphonenumber"	=> "4455677888990",
  "adminemail"	=> "admin@domainexample.com",
  "domainfields"   => base64_encode(serialize(array_values(array())
)));
$ch = curl_init();
curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, "https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php");
curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 30);
curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, 1);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYPEER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_VERIFYHOST, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, http_build_query($data));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);
curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, false);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSLVERSION, 3);
curl_setopt($ch, CURLOPT_SSL_CIPHER_LIST, 'SSLv3');
$result = curl_exec($ch);
$res  = json_decode($result, true);
print_r($res);
curl_close($ch);
?>
 • Email, SSL
 • 0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Related Articles

API Ενέργειες

RegisterDomain: This command is used to send a Register command to the registrar.Request...

API Εισαγωγή

API IntroductionThe Domains Reseller API allows you to interact with our system programmatically...