Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

API Ενέργειες

RegisterDomain: #

This command is used to send a Register command to the registrar.

Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
regperiodNumberYesRegistration period
nameserver1StringNoFirst nameserver
nameserver2StringNoSecond nameserver
nameserver3StringNoThird nameserver
nameserver4StringNoFourth nameserver
nameserver5StringNoFifth nameserver
dnsmanagementNumberNoEnables dns management for this domain
emailforwardingNumberNoEnables email forwarding for this domain
idprotectionNumberNoEnables id protection for this domain
firstnameStringYesFirst name of the user
lastnameStringYesLast name of the user
address1StringYesFirst part of user address
address2StringNoSecond part of user address
cityStringYesCity of the user
stateStringYesState/Province of the user
postcodeStringYesPostal/ZIP Code of the user
countryStringYesCountry of the user
phonenumberStringYesPhone number in the format +NNN.NNNNNNNNNN
emailStringYesEmail address of the user
adminfirstnameStringNoFirst name of the admin user
adminlastnameStringNoLast name of the admin user
adminaddress1StringNoFirst part of admin user address
adminaddress2StringNoSecond part of admin user address
admincityStringNoCity of the admin user
adminstateStringNoState/Province of the admin user
adminpostcodeStringNoPostal/ZIP Code of the admin user
admincountryStringNoCountry of the admin user
adminphonenumberStringNoPhone number in the format +NNN.NNNNNNNNNN
adminemailStringNoEmail address of the admin user
domainfieldsStringNoA base64 encoded serialized array of the TLD specific field values

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=RegisterDomain&sld=exampledomain&tld=com&regperiod=1&nameserver1=ns1.yourdomain.com&nameserver2=ns2.yourdomain.com&firstname=test&lastname=test&companyname=company&address1=addresss&city=city&state=region&country=US&postcode=12345&phonenumber=1234567890&email=admin@exampledomain.com' --compressed

Example Response:

{"result":"success","msg":"Domain has been registered"}

TransferDomain #

This command is used to send a Transfer command to the registrar.

Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
transfersecretStringNoDomain authorization code
regperiodNumberYesRegistration period
nameserver1StringNoFirst nameserver
nameserver2StringNoSecond nameserver
nameserver3StringNoThird nameserver
nameserver4StringNoFourth nameserver
nameserver5StringNoFifth nameserver
dnsmanagementNumberNoEnables dns management for this domain
emailforwardingNumberNoEnables email forwarding for this domain
idprotectionNumberNoEnables id protection for this domain
firstnameStringYesFirst name of the user
lastnameStringYesLast name of the user
address1StringYesFirst part of user address
address2StringNoSecond part of user address
cityStringYesCity of the user
stateStringYesState/Province of the user
postcodeStringYesPostal/ZIP Code of the user
countryStringYesCountry of the user
phonenumberStringYesPhone number in the format +NNN.NNNNNNNNNN
emailStringYesEmail address of the user
adminfirstnameStringNoFirst name of the admin user
adminlastnameStringNoLast name of the admin user
adminaddress1StringNoFirst part of admin user address
adminaddress2StringNoSecond part of admin user address
admincityStringNoCity of the admin user
adminstateStringNoState/Province of the admin user
adminpostcodeStringNoPostal/ZIP Code of the admin user
admincountryStringNoCountry of the admin user
adminphonenumberStringNoPhone number in the format +NNN.NNNNNNNNNN
adminemailStringNoEmail address of the admin user
domainfieldsStringNoA base64 encoded serialized array of the TLD specific field values

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=TransferDomain&sld=exampledomain&tld=com&transfersecret=gd23h231s21&regperiod=1&nameserver1=ns1.yourdomain.com&nameserver2=ns2.yourdomain.com&firstname=test&lastname=test&companyname=company&address1=addresss&city=city&state=region&country=US&postcode=12345&phonenumber=1234567890&email=admin@exampledomain.com' --compressed

Example Response:

{"result":"success","msg":"Domain transfer initiated successfully."}

RenewDomain #

This command is used to send a Renew command to the registrar.

Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
regperiodNumberYesRegistration period

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=RenewDomain&sld=exampledomain&tld=com&regperiod=1' --compressed

Example Response:

{"result":"success","msg":"The domain has been successfully."}

GetNameservers #

This command is used to obtain the nameservers of a domain.

Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=GetNameservers&sld=exampledomain&tld=com' --compressed

Example Response:

{"result":"success","ns1":"ns1.exampledomain.com","ns2":"ns2.exampledomain.com"}

SaveNameservers #

This command is used to update the nameservers of a domain.

Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
nameserver1StringNoFirst nameserver
nameserver2StringNoSecond nameserver
nameserver3StringNoThird nameserver
nameserver4StringNoFourth nameserver
nameserver5StringNoFifth nameserver

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=SaveNameservers&sld=exampledomain&tld=com&ns1=ns1.exampledomain.com&ns2=ns2.exampledomain.com' --compressed

Example Response:

{"result":"success"}

ReleaseDomain #

This command is used to send a Release command to the registrar.

Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
newtagStringYesThe new tag for the domain

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=ReleaseDomain&sld=exampledomain&tld=com&newtag=1AND1-TEST' --compressed

Example Response:

{"result":"success"}

RequestDelete #

This function is called when a domain is requested to be deleted

Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=RequestDelete&sld=exampledomain&tld=com' --compressed

Example Response:

{"result":"success"}

GetEPPCode #

This command is used to obtain the EPP Code of a domain.

Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=GetEPPCode&sld=exampledomain&tld=com' --compressed

Example Response:

{"result":"success","eppcode":"23svxce123fds"}

GetContactDetails #

This command is used to perform a whois lookup on a specified domain.

Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=GetContactDetails&sld=exampledomain&tld=com' --compressed

Example Response:

{"result":"success","Registrant":{"Name":"John Doe","Company":"Company name","Address":"P.O.","City":"Amsterdam","Country":"NL","Zip_Code":"1001 GT","Email":"john@exampledomain.com","Telephone":"N\/A"}}

SaveContactDetails #

his command is used to update the contact information on a domain.

Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
contactdetailsArrayYes

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=SaveContactDetails&sld=exampledomain&tld=com&contactdetails[Registrant][Name]=John%20Doe&contactdetails[Registrant][Company]=Company%20name&contactdetails[Registrant][Address]=Address&contactdetails[Registrant][City]=Amsterdam&contactdetails[Registrant][Country]=NL&contactdetails[Registrant][Zip_Code]=1001 GT&contactdetails[Registrant][Email]=test@exampledomain.com&contactdetails[Registrant][Telephone]=N/A' --compressed

Example Response:

{"result":"success","Registrant":{"Name":"John Doe","Company":"Company name","Address":"P.O.","City":"Amsterdam","Country":"NL","Zip_Code":"1001 GT","Email":"john@exampledomain.com","Telephone":"N\/A"}}

DomainGetLockingStatus #

This command is used to obtain the lock state of a domain.

Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=domaingetlockingstatus&sld=exampledomain&tld=com' --compressed

Example Response:

{"result":"success","lockstatus":"unlocked"}

DomainUpdateLockingStatus #

This command is used to update the lock state of a domain.

Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
lockstatusNull/NumberNoTo lock the domain, set it to ‘1’

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=domainupdatelockingstatus&sld=exampledomain&tld=com&lockstatus=' --compressed

Example Response:

{"result":"success"}

GetDNS #

This function is called when the DNS Host Records are requested to be viewed within WHMCS Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=GetDNS&sld=exampledomain&tld=com' --compressed

Example Response:

{"0":{"hostname":"*","type":"A","address":"0.0.0.0","priority":null},"1":{"hostname":"mail","type":"MXE","address":"0.0.0.0","priority":"10"},"result":"success"}

SaveDNS #

This function is called when any changes to DNS Host Records information is submitted Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
dnsrecordsStringYesA base64 encoded serialized array of the dns records.
base64_encode(serialize(array(0=>array(“hostname”=>”*”,”type”=>”A”,”address”=>”0.0.0.0″,”priority”=>”N/A”,”recid”=>””))));;

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=SaveDNS&sld=exampledomain&tld=com&dnsrecords=czowOiIiOw==' --compressed

Example Response:

{"result":"success"}

RegisterNameserver #

This function is called when a child nameserver is requested to be registered Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
nameserverStringYes
ipaddressStringYes

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=RegisterNameserver&sld=exampledomain&tld=com&nameserver=test.exampledomain.com&ipaddress=1.1.1.1' --compressed

Example Response:

{"result":"success"}

ModifyNameserver #

This function is called when a child nameserver is requested to be edited Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
nameserverStringYes
currentipaddressStringYes
newipaddressStringYes

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=ModifyNameserver&sld=exampledomain&tld=com&nameserver=test.exampledomain.com&currentipaddress=1.1.1.1&newipaddress=2.2.2.2' --compressed

Example Response:

{"result":"success"}

DeleteNameserver #

This function is called when a child nameserver is requested to be deleted Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
nameserverStringYes

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=DeleteNameserver&sld=exampledomain&tld=com&nameserver=test.exampledomain.com' --compressed

Example Response:

{"result":"success"}

GetEmailForwarding #

This function is called when the Email Forwarding are requested to be viewed within WHMCS Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=GetEmailForwarding&sld=exampledomain&tld=com' --compressed

Example Response:

{"1":{"prefix":"test","forwardto":"test@exampledomain.com"},"result":"success"}

SaveEmailForwarding #

This function is called when the Email Forwarding are requested to be viewed within WHMCS Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
prefixStringYesA base64 encoded serialized array of the prefixes.
base64_encode(serialize(array(0=>”test”))));
forwardtoStringYesA base64 encoded serialized array of the forwards.
base64_encode(serialize(array(0=>”test@exampledomain.com”)));

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=SaveEmailForwarding&sld=exampledomain&tld=com&prefix=czowOiIiOw==&forwardto=czowOiIiOw==' --compressed

Example Response:

{"result":"success"}

Sync #

This function can include syncing status changes, renewals, and expiry dates. Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=Sync&sld=exampledomain&tld=com' --compressed

Example Response:

{"result":"success"}

TransferSync #

Tthis function is called for every domain in the Pending Transfer status each time your domain sync cron runs. Request Parameters

NameTypeRequired?Description
sldStringYesDomain name
tldStringYesSuffix attached to domain name
domainStringYesFull domain name
regperiodIntYesRegistration period

Example Request:

curl 'https://www.multihost.gr/domainsResellerAPI/api.php' --data 'token=AaLc8eNZWsZtWlT9LtT7NUha&authemail=test@exampledomain.com&action=TransferSync&sld=exampledomain&tld=com&domain=exampledomain.com&regperiod=1' --compressed

Example Response:

{"result":"success"}

Loading

Powered by BetterDocs

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies και ως εκ τούτου συλλέγει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας για να βελτιώσει τον ιστότοπό μας (αναλύοντας), να σας δείξει περιεχόμενο στα Social Media και σχετικές διαφημίσεις. Δείτε τη σελίδα μας cookies για περισσότερες λεπτομέρειες ή συμφωνήστε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Αποδοχή".

Ρυθμίσεις cookie

Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε ποιο είδος cookies επιτρέπετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Κάντε κλικ στο κουμπί "Αποθήκευση ρυθμίσεων cookie" για να εφαρμόσετε την επιλογή σας.

ΛειτουργικότηταΟ ιστότοπός μας χρησιμοποιεί λειτουργικά cookies. Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει ο ιστότοπός μας.

ΑναλυτικάΟ ιστότοπός μας χρησιμοποιεί αναλυτικά cookies για να καταστεί δυνατή η ανάλυση του ιστότοπού μας και η βελτιστοποίηση για τους σκοπούς του a.o. τη χρηστικότητα.

Social mediaΟ ιστότοπός μας τοποθετεί cookies μέσων κοινωνικής δικτύωσης για να σας δείχνει περιεχόμενο τρίτων, όπως το YouTube και το FaceBook. Αυτά τα cookies ενδέχεται να παρακολουθούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΔιαφήμισηΟ ιστότοπός μας τοποθετεί διαφημιστικά cookies για να σας εμφανίζει διαφημίσεις τρίτων με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Αυτά τα cookies ενδέχεται να παρακολουθούν τα προσωπικά σας δεδομένα.

ΑλλαΟ ιστότοπός μας τοποθετεί cookies τρίτων από άλλες υπηρεσίες τρίτων που δεν είναι Αναλυτικές, Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ή Διαφημιστικές.